• ភាសាខ្មែរ
  • English
សង្គ្រោះជីវិត​ ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត
អ៊ីម៉ែល​ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
Your brother-in-law
Press Release May 8, 2018
ANNUAL REPORT 2020

ANNUAL REPORT 2020 (En)

របាយការណ៍សកកម្មភាពការងារ ឆ្នាំ២០២០

CRC Annual Report 2020 (KH)

Cambodian Red Cross (NHQ and 25 Red Cross branches) COVID-19 Pandemic Respond Intervention Progress Timeframe: 13th – 19th April 2020

4 CRC progress update_Covid 19 (13-19 04 2020)

COVID-19 Pandemic Respond Intervention Progress Cambodian Red Cross/25 Red Cross branches Between 4th – 11th April 2020

3 Covid 19 progress update – Article 3_ _ 04 -11 April 2020

Weekly update COVID-19 Pandemic Respond Intervention Progress Cambodian Red Cross/25 Red Cross branches Between 26th March to 3rd April 2020

2 Covid 19 progress update – Article 2

Summary Respond Intervention of COVID-19 in 25 Red Cross branches By 25 March 2020

1 Covid 19 progress

2018 ANNUAL REPORT AND PLAN FOR 2019

CRC Annual Reprot 2018 (En)

របាយការណ៍ការងារសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារ២០១៩

CRC Annual Report 2018 (KH)

របាយការណ៍ការងារសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨

CRC_Annual_Report_Khmer-2017 (KH-10mb)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ និងផែនការ

Annual_Report_2016_(Eng)- Cambodian_Red_Cross